Jump to content

Википедиа:Барои навкорон: Тафовут байни таҳрирҳо

хулосаи таҳрир нест
(Маълумоти мухтасар дар бораи Савлатшох Мерганов)
No edit summary
Баъди анҷоми таӽсил дар курси дуюм равиши таӽсили ӯ дигаргун шуд, ки ба тақдири минбаъдааш таъсир гузошт. Бо роӽнамоии донишманди забоншинос ва шевашиноси тоҷик Р.Л. Неменова ба факултаи шарқшиносии Донишгоӽи давлатии Ленинград (ӽоло Санкт-Петербург) интиқол ёфт. Дар ин ҷо дар кафедраи эроншиносӣ бо ихтисоси забон ва адабиёти пашту таӽсил мекард. Аз донишмандони машӽури эроншинос А.Н. Болдырев ва М.Н. Боголюбов асосӽои илми эроншиносӣ, забон ва адабиёти форсиро омӯхтааст.
Соли 1961 баъди хатми тањсил дар донишгоњи Ленинград ба Университети давлатии Тољикистон ба кафедраи забон ва адабиёти тољик ба кор омад. Як сол ба њайси ассистенти кафедраи забону адабиёти форсї фаъолият дошт ва соли 1962 ба Институти шарќшиносї ва осори хаттии Академияи илмњои Тољикистон даъват шуд. То соли 1965 дар академия ба кори омўзишу тањлили илмї машѓул буд.
Соли 1966 дар Институти шарќшиносии Маскав ба сифати муњаќќиќи коромўз пазируфта шуд ва баъди як сол ба аспирантураи назди њамин пажўњишгоњ дохил шуд. Тањсилро ба поён нарасонида, соли 1967 ўро ба Афѓонистон ба њайси сартарљумони гурўњи мушовирони шўравї дар назди вазорати банаќшагирии Афѓонистон фиристонданд. Чун Савлатшоњ Мерганов забонњои русї, пашту ва форсии дариро хуб медонист, ба њайси тарљумон дар миёни ходимони сиёсї, иќтисодї ва иљтимоии шўравїшўравӣ маќоммақом ва эътибори хосс дошт. Ваќте раиси шўрои вазирони Иттињоди Шўравї А.Н. Косыгин ба Афѓонистон сафар карда буд, чанд навбат вазифаи тарљумонии ўро СавлатшоњСавлатшоҳ Мерганов ба љоҷо овард.
Аз сафари Афѓонистон соли 1972 баргашта, тањсилашро дар аспирантура идома дод. Њамин сол дар мавзўи «Хусусиятњои забонї ва шеърии зарбулмасалњои пашту» дар Институти шарќшиносии АИ Иттињоди Шўравї рисолаи номзадї њимоя кард. Баъди њимояи рисолаи номзадї ба љойи кори асосии худ –Институти шарќшиносии Академияи илмњо баргашт. Аммо соли 1974 боз барои кор аз нав ба Афѓонистон даъват шуд ва дар мусташорияти иќтисодии сафорати Шўравї њамчун узви шўъбаи иќтисодї ва њам сартарљумон то миёнаи моњи декабри соли 1979 кору фаъолият намуд. Баъди ба ватан баргаштан дар институти шарќшиносии АИ Тољикистон ба кор шурўъ намуд ва аз соли хониши 1980 то 1988 дар Донишгоњи миллии Тољикистон, ки шўъбаи пашту кушода шуда буд, ба сифати дотсенти кафедра забон ва адабиёти паштуро дарс медод.
Ҳамчун шарқшинос, мутахассис оид ба омӯзиши забони пашту ва форсии дарӣ дар ҳамоишҳо ва симпозиумҳои байналмилалӣ дар Русия ва Олмон иштирок кардааст. Соли 1986 дар конференсияи шарќшиносони љањон, ки дар шањри Њамбурги Олмон доир гардид, иштирок карда, дар бораи фолклори паштузабони Афѓонистон бо маърўза баромад карда буд.