Фарқият байни намунаҳои "Коммунизм"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
[[Акс:Hammer and sickle.png|300px|right]]
'''Коммунизм''' ''(франс. communisme аз лот. kommunis- умумїумумӣ, аз они умум)''-сохти љамъиятииҷамъиятии бесинф, ки он ба моликияти умумихалќїумумихалқӣ будани воситањоивоситаҳои истењсолотистеҳсолот, аз љињатиҷиҳати социалисотсиали баробарњуќуќбаробарҳуқуқ будани њамаиҳамаи ањлиаҳли љамъиятҷамъият ќарорқарор мегирад; К.Коммунизм ба љоиҷои капитализм меояд; љамъиятиҷамъияти коммунистїкоммунистӣ дар натиљаинатиҷаи ѓалабаиғалабаи инќилобиинқилоби пролетарїпролетарӣ барќарорбарқарор гаштани диктатураи пролетариат-њамчунҳамчун шакли давлат дар давраи аз капитализм ба сотсиализм гузаштан ва барпо кардани љамъиятиҷамъияти сотсиалистїсотсиалистӣ, сохта мешавад. К.Коммунизм - шакли олии ташкилоти љамъиятиҷамъияти инсонїинсонӣ мебошад; дар ин љамъиятҷамъият баробари инкишофёбии њарљонибаиҳарҷонибаи одамон ќуввањоиқувваҳои истењсолкунандаистеҳсолкунанда меафзоянд ва принсипи бузурги «аз њарҳар кас-мувофиќимувофиқи ќобилияташқобилияташ, ба њарҳар кас-мувофиќимувофиқи талаботаш» пойдор мегардад; дар замони коммунизм ба љоиҷои давлатдории сотсиалистїсотсиалистӣ худидоракунии љамъиятїҷамъиятӣ барќарорбарқарор мегардад; мењнатимеҳнати ба нафъи љамъиятҷамъият, барои њамаҳама ба талаботи њаётиҳаёти ба зарурияти дарк кардашуда табдил меёбад, ќобилиятиқобилияти њарҳар як шахс ба нафъи халќхалқ хеле самаранок истифода бурда мешавад. Назарияи илмии К.-роКоммунизмро К.Карл Маркс ва Ф.Фридрих Энгелс кор карда баромадаанд; онњоонҳо миссияи таърихии синфи коргарро њамчунҳамчун гўрковигӯркови капитализм ва бунёдкунандаи К.Коммунизм нишон доданд; онњоонҳо ќонуниятиқонунияти таърихии бо К.Коммунизм ивазшавии капитализмро, дар натиљаинатиҷаи ѓалабаиғалабаи инќилобииинқилобии пролетарїпролетарӣ ва барпо гаштани диктатураи пролетариат, кашф намуданд, роњњоироҳҳои сохтмони љамъиятиҷамъияти коммунистиро нишон доданд. Таълимотро дар бораи К.Коммунизм мутобиќанмутобиқан ба шароити нав В.И. Ленин, КПСС, партияњоипартияҳои коммунистїкоммунистӣ ва коргарии бародар инкишоф доданд. НишонањоиНишонаҳои асосии њарҳар ду фазаи К.Коммунизм-моликияти љамъиятїҷамъиятӣ будани воситањоивоситаҳои истењсолотистеҳсолот, ки ба синфњоисинфҳои антагонистїантагонистӣ таќсимшавиитақсимшавии љамъиятҷамъият ва одамро истисмор кардани одамро аз миён мебардорад; ягонагии сотсиалии љамъиятҷамъият дар заминаи умумияти манфиатњоиманфиатҳои кули аъзоёни љамъиятҷамъият, идеологияи марксизм-ленинизм; тараќќиётитараққиёти мунтазаму пурављипуравҷи истењсолотиистеҳсолоти љамъиятїҷамъиятӣ ба нафъи тамоми аъзоёни љамъиятҷамъият, пурра ќонеъқонеъ гардондани талаботи моддїмоддӣ ва маънавии мењнаткашонмеҳнаткашон; ба фаъолияти озоду эљодкоронаэҷодкорона табдил ёфтани мењнатмеҳнат; аз тарафи худи мењнаткашонмеҳнаткашон идора карда шудани протсесњоипротсесҳои иќтисодиюиқтисодию сотсиалїсотсиалӣ дар асоси ба таври илмїилмӣ дарк намудани ќонунњоиқонунҳои иќтисодїиқтисодӣ ва принсипњоипринсипҳои љањонбинииҷаҳонбинии коммунистїкоммунистӣ; К.Коммунизм дар асоси худаш инкишоф меёбад; бунёд гаштани базаи моддию техники К.Коммунизм фаровонии неъматњоинеъматҳои моддїмоддӣ ва маънавиро ба вуљудвуҷуд меорад; дар замони К.Коммунизм синфњосинфҳо, фарќифарқи асосии байни шањрушаҳру дењотдеҳот, байни мењнатимеҳнати љисмонїҷисмонӣ ва фикрїфикрӣ барњамбарҳам мехўрадмехӯрад; барои инкишофи њарљонибаиҳарҷонибаи шахс шароит муњайёмуҳайё мешавад, принсипњоипринсипҳои ахлоќиахлоқи коммунистїкоммунистӣ тантана мекунад.
 
'''Коммунизм''' як идиулужӣ идеология аст, ки мекӯшад бар асоси моликияти муштарак, равишҳо ва абзорҳои тавлид ва дар ғиёби моликияти хусуси як созмони иҷтимоъи зиди давлат‌гарои ва фоқиди табақаҳои иҷтимоъи тарсем конад. Коммунизмро шохаи аз мактаби [[сотсиализм]] медонанд.

Менюи гаштан