Зараррасонҳои занбӯри асал

Мавод аз Википедиа — донишномаи озод
Jump to navigation Jump to search
Honeycomb

Зараррасонҳои занбӯри асал, ҳашарот ва ҳайвоноте, ки ба занбӯри асал ва занбурпарварй зарар мерасонанд. Асосан ду гурухи 3. мавчуд аст: зараррасонҳои паразит (дар оилаи занбур аиста, асосан аз махсули онхо ғизо мегиранд) ва зараррасонҳои дарранда (дар ат-рофй кандухо ва мах.алли занбур¬парварй зиста, занбурро дошта ме-хуранд).

Зараррасонҳои паразит намудҳои гуногуни куя, кана, гамбуск мансубанд. Ба занбури асал хусусан зарарн мумкуяи калон (Galleria mellonela), мумкуяи хурд (Achroece grisella), куяи чуб (Ti-neola biselliella) ва куяи либос (Ti¬nea pellionella) калон аот. Кирми¬наи мумкуяи калон ва хурд шоп, куяи чубу либос бошад, гарди гул ва шонро мехурад. Дар аснои бад будани нигох,убин дар оилах,ои зан¬бури асал гамбуски пустхур (Desmestes cardarius) рангаш сиёҳ,, даро-зиаш то 7,7.см; кирминааш чашма-ки шонро вайроя карда, гарди гул-ро мехурад) ва канах,ои гуногун (аз оилаи тироглифх,о, глицифагхр, тар-зонемидх,о ва F.) пайдо мешаванд. Гамбуск ва канахо занбуру кирми-нах,ои мурда, гарди гул, шони асал ва руйпушх,ои кандуро мехуранд. Мушх,о тирамох, ё зимистон ба кан-ду даромада, лона мегузоранд, эа-хирах,ои гарди гул ва асалро меху¬ранд, шонро вайрон ва занбурхр-ро ноором мекунанд. Тадбирх,ои мубориза бо зараррасонх,ои пара¬зит: парвариш кардани оилахри нур-^ушвати занбури асал; аз кавдух,о баровардани шонх,ои холй; гарм ни-гох, доштани занбурх,о; мунтазам то-за кардани кандух,о; сухтани пар-тов; дуд додани сулфур; бо мушкаппак ва мулухдои гуногун нест кар¬дани мушхо ва ғайра.

Зараррасонҳои дарранда

Зараррасонҳои дарранда баъзе паррандаҳои хашаротхур ва х,ашароти гуштхур мансубанд. Мае, эанбурхурак е орухураки му-царрарй (Pernis spivorus) ва шарқ,й (P. orientalis) куркурикаррок (Ме-rops apjaster), чилмангуштак ва F. Аз х,ашароти дарранда ба занбурн асал махсусан занбурхурак, якказан-бур, занбури мукаррарй (Vespa crab-го) ва шарқ,й (V. orientalis), сузанак зарароваранд. Занбурхурак ва ору-х,о ба занбури асал дарафтода, онро мекушанд ва ба кирминаи худ ме-диханд. Сузанакх,о занбури асалро села-села нобуд мекунанд. Х,аша-

роти диг. (мае, намудх,ои гуногуни говзанбурх^о, шапалаки Acherontia atropos ва г.) ба кандухр даромада, асалро мехуранд. Аксар вацт мур-чах,о низ ба оилахди заифи занбури асал дармеафтанд ва захирахри асал¬ро барбод медих,анд. Тадбирх,ои мубориза бо зараррасонх,ои дар¬ранда: нест намуданц зараррасонх,о, вайрон кардани лонаи оих.о, бо са-дои баланде гуреаондани парранда ва цузанакхо, иваз кардани ч,ои кандуҳои занбури асал ва г.

Нигаред[вироиш]