Тошканд

Аз Википедиа
Ҷаҳиш ба: новбари, Ҷустуҷӯи{{{Номи тоҷикӣ}}}
Toshkent
International Business Center. Tashkent city.jpg
Tashkent EN.PNG
Кишвар: Ӯзбекистон
Вилоят: Тошкент
Аҳолӣ: 1,967,879 (2006)

Тошкент (ӯзбакӣ: Toshkent) пойтахти- Ӯзбекистон

Созмони байналмилалии исломӣ оид ба масъалаҳои маориф, илм ва фарҳанг (ISESCO), ки яке аз сохторҳои конфронси созмонҳои исломӣ ҳисоб мешавад, Тошкентро пойтахти сулҳи фарҳаги Исломӣ дар соли 2007 эълон кард.[1]


Пойтахтҳои Осиё
Абу-Даби | Аммон | Анкара | Ашхобад | Бағдад | Боку | Бандар-Сери-Бегаван | Бангкок | Бейрут | Бишкек | Вентян | Дакка | Димишқ | Деҳли |Дили| Доҳа | Душанбе | Ҷакарта | Ереван | Иерусалим | Исламабад | Кабул | Катманду | Мале | Манама | Манила | Маскат | Никосия | Ню-Дели | Остона | Пекин | Пномпен | Путраҷайя | Пхенян | Пинмана | Сана | Сеул | Сингапур | Тайбэй* | Тошканд | Тбилиси | Тхимпху | Теҳрон | Токио | Улан-Батор | Ханой | Шри-Ҷаяварденепура-Котте | Ал-Кувейт | Эр-Рияд

* Тайвань аз тарафи бисёр давлатҳо эътироф карда нашудааст


Пайвандҳоим беруна[вироиш]

ВИЛОЯТИ НАВОЄ

1. Номи расмє - вилояти Навоє. Маркази вилоят - Шаµри Навоє. Сарµад - 110,800 км2. Аµолє - 909.900 нафар.


2. Вилояти Навоє аз лиµози сарµад вилояти калонтарини Їумµурияти ¤збекистон ба шумор рафта, дар іисми шимолии мамлакат їойгир аст. Вилоят 20 апрели соли 1982 аз сарµадµои вилояти Бухоро ва іисман аз µудуди вилояти Самаріанд ташкил шудааст. Дар таркиби вилояти Навоє 8 ноµия: Хатирчи, Јизилтепа, Кармана, Навбаµор, Нурато, Конимех, Учіудуі, Томди, ду шаµри бузург: Навоє ва Зарафшон, 38 шаµарчаву 54 їамъомади шаµрвандє, 278 маµалла мавїуд аст. Дар вилояти Навоє намояндагони миллатµои ґзбек, тоїик,рус, украин, іазоіµо ва Іайра зиндагонє мекунанд. 3. Дар вилоят масканµои зиёди таърихє мавїуд аст, ки карвонсаройи Работи Малик, масїиди Деггарон, сардобаи Работи Малик ва Іайра аз ин їумлаанд. Корвонсаройи Работи Малик дар роµи Кармана - Бухоро їойгир буда, он солµои 70-уми асри XI аз їониби Шамсулмулк Наср ибн Иброµими іарохонє сохта шудааст ва дар чоряки якуми асри XII аз тарафи Арслонхон Муµаммад ибн Сулаймон таъмир гардидааст. 4. Вилояти Навоє аз тарафи шимол ва шимолє-шаріє бо давлати Јазоіистон, аз тарафи їанубу шарі бо вилоятµои Їиззах, Самаріанд, аз їониби їанубє бо Јашіадарё µамсарµад аст. Јисми їанубу Іарбии вилоят бо сарµади вилояти Бухоро пайваст шудааст. Вилоят аз рґи шароити табии худ ба се іисм таісим мешавад: іисми шимолє-Іарбии вилоятро саµрои Јизиліум фаро мегирад; іисми їанубє-Іарбии вилоятро іаторкґµои Нурато ташкил мекунанд; дар іисми миёнаи воµаи дарёи Зарафшон сарµади деµіонии вилоят їойгир аст. 5. Манбаи асосии обии вилоят дарёи Зарафшон ба µисоб меравад. Аµолє асосан бо пахтапарварє, Іалладорє, боІдорє, токпарварє, кирмакпарварє, чорводорє шуІлварзє мекунанд. Олами наботот ва µайвоноти вилоят рангоранг буда, дар ин манзил намудµои гуногуни µайвон ва растаниµое, ки дар табиати дигар вилоятµо ба назар намерасанд, мавїуданд. 6. Энергетика, металлургия, кофта гирифтани тилло, пахтатозакунє аз шохаµои пешрафтаи саноатє вилоят ба шумор меравад. Дар вилоят 30 корхонаи µамроµє, іариб 10670 -то корхонаи хурд фаъолият пеш мебарад. Ґоло дар µудуди вилоят беш аз 32-то стансияµои насосµои электрикии оббарорє фаъолият дорад. Вилояти Навоє минтаіаи озоди индустриалє-иітисодє ба шумор меравад.