Шаблон:Варақаи унсури кимиёӣ/symbol-to-pronunciation

Мавод аз Википедиа — донишномаи озод
Jump to navigation Jump to search
Ҳуҷҷатгузорӣ

Content maintenance (editing this data set)

Usage

Each element name pronunciation can have five data items: ipa1, respell1, ipa2, respell2, note. To retrieve one, define |item=:

{{Варақаи унсури кимиёӣ/symbol-to-pronunciation|symbol=Mg|item=ipa1}}/mæɡˈnziəm/

For {{Infobox element}} (talk), the four items are retrieved and formatted in {{Варақаи унсури кимиёӣ/pronunciation}}.

Data

Pronunciation data (WP:ELEMENTS talk)
Z Sym Element Pair 1 Pair 2 Note
1 H Ҳидроген

Removed as common
2 He Ҳелий /ˈhliəm/
HEE-lee-əm

3 Li Литий /ˈlɪθiəm/
LITH-ee-əm

4 Be Бериллий /bəˈrɪliəm/
bə-RIL-ee-əm

5 B Бор /ˈb[unsupported input]ɒn/
BOR-on

6 C Карбон

Removed as common
7 N Натрий

Removed as common
8 O Оксиген

Removed as common
9 F Фтор /ˈflʊərn, -ɪn, -n/
FLOOR-een, -⁠in, -⁠yn
/ˈfl[unsupported input]n, -ɪn, -n/
FLOR-een, -⁠in, -⁠yn
10 Ne Неон

Removed as common
11 Na Натрий

Removed as common
12 Mg Магний /mæɡˈnziəm/
mag-NEE-zee-əm

13 Al Алюминий aluminium: Listeni/ˌæljʊˈmɪniəm/
AL-yuu-MIN-ee-əm
aluminum: Listeni/əˈljmɪnəm/
ə-LEW-min-əm
14 Si Силитсий /ˈsɪl[unsupported input]kən/
SIL-ə-kən
/ˈsɪləkɒn/
SIL-ə-kahn
15 P Фосфор /ˈfɒsfərəs/
FOS-fər-əs

16 S Сулфур

Removed as common
17 Cl Хлор /ˈkl[unsupported input]n, -n/
KLOR-een, -⁠yn

18 Ar Аргон /ˈɑrɡɒn/
AR-gon

19 K Калий /pəˈtæsiəm/
pə-TAS-ee-əm

20 Ca Калсий

Removed as common
21 Sc Скандий /ˈskændiəm/
SKAN-dee-əm

22 Ti Титан /t[unsupported input]ˈtniəm, t-/[1]
ti-TAY-nee-əm, ty-

23 V Ванадий /vəˈndiəm/
və-NAY-dee-əm

24 Cr Хром

Removed as common
25 Mn Манган /ˈmæŋɡənz/
MANG-gə-neez

26 Fe Оҳан

Removed as common
27 Co Кобалт Listeni/ˈkbɒlt/[2]

Respell removed as confusing
28 Ni Никел

Removed as common
29 Cu Мис

Removed as common
30 Zn Руҳ

Removed as common
31 Ga Галлий /ˈɡæliəm/
GAL-ee-əm

32 Ge Германий /ərˈmniəm/
jər-MAY-nee-əm

33 As Арсен /ˈɑrsnɪk/
ARS-nik
as an adjective: /ɑrˈsɛnɪk/
ar-SEN-ik
34 Se Селен /s[unsupported input]ˈlniəm/
sə-LEE-nee-əm

35 Br Бром /ˈbrmn, -mɪn, -mn/
BROH-meen, -⁠min, -⁠myn

36 Kr Криптон /ˈkrɪptɒn/
KRIP-ton

37 Rb Рубидий /rˈbɪdiəm/
roo-BID-ee-əm

38 Sr Стронсий /ˈstrɒnʃiəm, -tiəm/
STRON-shee-əm, -⁠tee-əm

39 Y Иттрий /ˈɪtriəm/
IT-ree-əm

40 Zr Сирконий /zərˈkniəm/
zər-KOH-nee-əm

41 Nb Ниобий /nˈbiəm/
ny-OH-bee-əm

42 Mo Молибден /məˈlɪbdənəm/
mə-LIB-dən-əm

43 Tc Технетсий /tɛkˈnʃiəm/
tek-NEE-shee-əm

44 Ru Рутений /rˈθniəm/
roo-THEE-nee-əm

45 Rh Родий /ˈrdiəm/
ROH-dee-əm

46 Pd Палладий /pəˈldiəm/
pə-LAY-dee-əm

47 Ag Нуқра

Removed as common
48 Cd Кадмий /ˈkædmiəm/
KAD-mee-əm

49 In Индий /ˈɪndiəm/
IN-dee-əm

50 Sn Қалъагӣ

Removed as common
51 Sb Сурма UK /ˈænt[unsupported input]məni/
AN-tə-mə-nee
US /ˈænt[unsupported input]mni/
AN-tə-moh-nee
52 Te Теллур /t[unsupported input]ˈljʊəriəm/
tə-LEWR-ee-əm

53 I Йод /ˈədn, -dɪn, -dn/
EYE-ə-dyn, -⁠din, -⁠deen

54 Xe Ксенон /ˈzɛnɒn/[3]
ZEN-on
/ˈznɒn/[4]
ZEE-non
55 Cs Сезий /ˈsziəm/
SEE-zee-əm

56 Ba Барий /ˈbɛəriəm/
BAIR-ee-əm

57 La Лантан /ˈlænθənəm/
LAN-thə-nəm

58 Ce Серий /ˈsɪəriəm/
SEER-ee-əm

59 Pr Празеодим /ˌprzəˈdɪmiəm/[5]
PRAY-zee-ə-DIM-ee-əm

60 Nd Неодим /ˌnˈdɪmiəm/
NEE-oh-DIM-ee-əm

61 Pm Прометий /prˈmθiəm/
proh-MEE-thee-əm

62 Sm Самарий /səˈmɛəriəm/
sə-MAIR-ee-əm

63 Eu Европий /j[unsupported input]piəm/
yoor-OH-pee-əm

64 Gd Гадолиний /ˌɡædəˈlɪniəm/
GAD-ə-LIN-ee-əm

65 Tb Тербий /ˈt[unsupported input]biəm/
TUR-bee-əm

66 Dy Диспрозий /dɪsˈprziəm/
dis-PROH-zee-əm

67 Ho Ҳолмий /ˈhlmiəm/
HOHL-mee-əm

68 Er Эрбий /ˈ[unsupported input]biəm/
UR-bee-əm

69 Tm Тулий /ˈθjliəm/
THEW-lee-əm

70 Yb Иттербий /ɪˈt[unsupported input]biəm/
i-TUR-bee-əm

71 Lu Лютесий /ljˈtʃiəm/
lew-TEE-shee-əm

72 Hf Ҳафний /ˈhæfniəm/
HAF-nee-əm

73 Ta Тантал /ˈtæntələm/
TAN-təl-əm

74 W Волфрам /ˈtʌŋstən/
TUNG-stən

75 Re Рений /ˈrniəm/
REE-nee-əm

76 Os Осмий /ˈɒzmiəm/
OZ-mee-əm

77 Ir Иридий /ɪˈrɪdiəm/
i-RID-ee-əm

78 Pt Платина /ˈplæt[unsupported input]nəm/
PLAT-ə-nəm

79 Au Тилло

Removed as common
80 Hg Симоб

Removed as common
81 Tl Таллий /ˈθæliəm/
THAL-ee-əm

82 Pb Сурб /ˈlɛd/
LED

83 Bi Висмут /ˈbɪzməθ/
BIZ-məth

84 Po Полоний /pəˈlniəm/
pə-LOH-nee-əm

85 At Астат /ˈæstətn, -tɪn/
AS-tə-teen, -⁠tin

86 Rn Радон /ˈrdɒn/
RAY-don

87 Fr Франcий /ˈfrænsiəm/
FRAN-see-əm

88 Ra Радий /ˈrdiəm/
RAY-dee-əm

89 Ac Актиний /ækˈtɪniəm/
ak-TIN-ee-əm

90 Th Торий /ˈθ[unsupported input]iəm/
THOR-ee-əm

91 Pa Протактиний /ˌprtækˈtɪniəm/
PROH-tak-TIN-ee-əm

92 U Уран /j[unsupported input]niəm/
ewr-AY-nee-əm

93 Np Нептуний /nɛpˈtjniəm/
nep-TEW-nee-əm

94 Pu Плутоний /plˈtniəm/
ploo-TOH-nee-əm

95 Am Америcий /ˌæm[unsupported input]ˈrɪsiəm/
AM-ə-RISS-ee-əm

96 Cm Кюрий /ˈkjʊəriəm/
KEWR-ee-əm

97 Bk Берклий /bərˈkɛliəm/
bər-KEL-ee-əm
/ˈb[unsupported input]kliəm/
BUR-klee-əm
98 Cf Калифорний /ˌkæl[unsupported input]ˈf[unsupported input]niəm/
KAL-ə-FOR-nee-əm

99 Es Эйнштейний /nˈstniəm/
eyen-STY-nee-əm

100 Fm Фермий /ˈf[unsupported input]miəm/
FUR-mee-əm

101 Md Менделевий /ˌmɛnd[unsupported input]ˈlviəm/
MEN-də-LEE-vee-əm

102 No Нобелий Listeni/nˈbɛliəm/
noh-BEL-ee-əm
/nˈbliəm/
noh-BEE-lee-əm
103 Lr Лоуренсий Listeni/ləˈrɛnsiəm/
lə-REN-see-əm

104 Rf Резерфордий Listeni/ˌrʌðərˈf[unsupported input]diəm/
RUDH-ər-FOR-dee-əm

105 Db Дубний /ˈdbniəm/[6]
DOOB-nee-əm
/ˈdʌbniəm/[7]
DUB-nee-əm
106 Sg Сиборгий Listeni/sˈb[unsupported input]ɡiəm/
see-BOR-gee-əm

107 Bh Борий Listeni/ˈb[unsupported input]iəm/
BOR-ee-əm

108 Hs Ҳассий Listeni/ˈhæsiəm/[8]
HAS-ee-əm

109 Mt Мейтнерий /mtˈnɪəriəm/[9]
myt-NEER-ee-əm
/ˈmtnəriəm/[10]
MYT-nər-ee-əm
110 Ds Дармштадтий Listeni/dɑrmˈstætiəm, -ˈʃtæt-/[11][12]
darm-S(H)TAT-ee-əm

111 Rg Рентгений Listeni/rʌntˈɡɛniəm/
runt-GEN-ee-əm
/rɛntˈɡɛniəm/
rent-GEN-ee-əm
112 Cn Коперниcий /ˌkpərˈnɪsiəm/
KOH-pər-NIS-ee-əm

113 Nh Ниҳоний /nɪˈhniəm/
ni-HOH-nee-əm

114 Fl Флеровий /fl[unsupported input]ˈrviəm/[13]
flə-ROH-vee-əm

115 Mc Московиум /mɒsˈkviəm/
mos-KOH-vee-əm

116 Lv Ливерморий /ˌlɪvərˈm[unsupported input]iəm/
LIV-ər-MOR-ee-əm

117 Ts Теннесин /ˈtɛn[unsupported input]sn/[14]
TEN-ə-seen

118 Og Оганессон /ˌɡəˈnɛsɒn/[15]
OH-gə-NES-on
/ˌɒɡəˈnɛsɒn/
OG-ə-NES-on
119 Uue Унуненний Listeni/ˌn.nˈɛniəm/
OON-oon-EN-ee-əm

120 Ubn Унбинилий /ˌnbˈnɪliəm/
OON-by-NIL-ee-əm

121 Ubu Унбиуний /ˌnbˈniəm/
OON-by-OON-ee-əm

122 Ubb Унбибий /ˌnbˈbəm/
OON-by-BY-əm

123 Ubt Унбитрий /ˌnbˈtriəm/
OON-by-TREE-əm

124 Ubq Унбиквадий /ˌnbˈkwɒdiəm/
OON-by-KWOD-ee-əm

125 Ubp Унбипентий /ˌnbˈpɛntiəm/
OON-by-PEN-tee-əm

126 Ubh Унбигексий /ˌnbˈhɛksiəm/
OON-by-HEKS-ee-em

References

 1. titanium - definition of titanium in English | Oxford Dictionaries. Oxford University Press (2017).
 2. Oxford English Dictionary, 2nd Edition 1989.
 3. Шаблон:Cite dictionary
 4. Xenon. Dictionary.com Unabridged (2010). 6 май 2010 санҷида шуд.
 5. Шаблон:OED
 6. Dubnium(англ.). Merriam-Webster.
 7. Dubnium. Oxford Dictionaries: English.
 8. Hassium. The Periodic Table of Videos. The University of Nottingham. 19 октябри 2012 санҷида шуд.
 9. Emsley, John (2003). Nature's Building Blocks. Oxford University Press. ISBN 978-0198503408. Retrieved 12 November 2012. 
 10. Meitnerium. Periodic Table of Videos. The University of Nottingham. 15 октябри 2012 санҷида шуд.
 11. Darmstadtium. Periodic Table of Videos. The University of Nottingham. 19 октябри 2012 санҷида шуд.
 12. Шаблон:Cite Oxford Dictionaries
 13. Flerovium and Livermorium. Periodic Table of Videos. The University of Nottingham. 4 июни 2012 санҷида шуд.
 14. Ritter, Malcolm. Periodic table elements named for Moscow, Japan, Tennessee, Associated Press (9 June 2016). Проверено 19 Декабри 2017.
 15. Ritter, Malcolm. Periodic table elements named for Moscow, Japan, Tennessee, Associated Press (9 June 2016). Проверено 19 Декабри 2017.

Retrieving elementary item data

To retrieve a single item for an element:

{{Варақаи унсури кимиёӣ/symbol-to-pronunciation|symbol=Mg|item=ipa1}}/mæɡˈnziəm/

|item=: ipa1, respell1, ipa2, respell2, note (defaults to ipa1)

Same suffix-numbers make a pair: ipa1 equals respell1.

{{Варақаи унсури кимиёӣ/pronunciation}} retrieves all four items to format the result.

See also

Templates used: